შუახევში სულ 15 009 ამომრჩეველია რეგისტრირებული

შუახევში 15 009 რეგისტრირებულ ამომრჩეველს 49 საუბნო საარჩევნო კომისია უნდა მოემსახუროს.

წყარო:”აჭარის ტელევიზია”

სხვა ვიდეოები